Reisvoorwaarden Aves Travels

Artikel 1. Inleidende bepalingen

In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reisorganisator: Aves Travels, ofwel degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
 2. Reiziger: de wederpartij van Aves Travels.
 3. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis die tenminste een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: a. Vervoer; b. Verblijf; c. Een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van Aves Travels.

Artikel 2. Het wederzijds verstrekken van informatie

 1. De Reisorganisator verplicht zich om zo eerlijk en volledig mogelijk te informeren over de reis en de reisomstandigheden ten tijde van de offerte en daarna. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch of in persoon geschieden. Bij vragen, onduidelijkheden of de wens naar meer achtergrondinformatie kan de reiziger te allen tijde contact zoeken met de Reisorganisator om meer informatie of toelichting te verkrijgen.
 2. De Reisorganisator verplicht zich tevens zich te verdiepen in de wensen en grenzen van de reiziger, om in combinatie met de aan de reiziger bekende en onbekende mogelijkheden en beschikbaarheid, tot een reis te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de verwachtingen en wensen van de reiziger.
 3. Van de Reiziger wordt verwacht een zo goed en eerlijk mogelijk beeld te geven van de wensen, grenzen en verwachtingen, en ook van overige factoren die op welke wijze dan ook (mogelijk) van invloed kunnen zijn op de uitvoering en het reisgenot tijdens de reis. Dit alles om de reisorganisator in staat te stellen overal rekening mee te houden in de voorbereidingen en uitvoering van de reis, om teleurstellingen tijdens de reis te kunnen voorkomen.
 4. De reiziger is verplicht alle gevraagde gegevens ten behoeve van de goede uitvoering van de reis volledig en tijdig aan te leveren, zoals kopieën geldige paspoorten; het ingevulde Reizigersformulier inclusief vlucht-, verzekerings- en thuisblijvers gegevens; eventuele formulieren ten behoeve van speciale excursies en/of reisonderdelen aangaande ervaringsniveaus, medische verklaringen en dergelijke.  De reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij boeking, maar ten minste op het Reizigersformulier, kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld (chronische) ziekte(n), handicaps, evenwichtsstoornissen, allergieën, medicijngebruik, psychische gesteldheid, algehele conditie etc., ook al lijken deze ten tijde van boeking of aanvang van de reis (nog) geen enkele invloed te hebben.
 5. De Reisorganisator zal deze informatie alleen verstrekken aan de uitvoerende reisorganisator en eventuele andere betrokkenen op de bestemming ter plaatse, voor eventuele noodgevallen en onvoorziene omstandigheden, ten gunste van de reiziger.
 6. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van complete en correcte gegevens dan wel ingevulde formulieren, kopieën en / of overige documenten. De reisorganisator kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de goede uitvoer van de reis, indien deze samenhangt met de gevraagde gegevens, formulieren, kopieën dan wel overige documenten. De eventuele (extra) kosten die hier uit voortvloeien komen derhalve ten laste van de reiziger. Geannuleerde reisonderdelen ten gevolge van niet of niet correct geleverde informatie komen tevens ten laste van de reiziger zelf, evenals eventuele alternatieve dan wel vervangende reisonderdelen, die moeten worden geregeld, ook indien hierover geen overleg met de reiziger (meer) mogelijk is.

Artikel 3. Tot stand komen reisovereenkomst

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. Dit kan zowel schriftelijk als per email geschieden.
 2. Indien de reiziger minderjarig is, is tevens de handtekening van ouder of voogd vereist.
 3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Herroeping dient onverwijld na de aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.
 4. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn, dan wel verrekeningen van de reisorganisator dan wel haar uitvoerders.

Artikel 4. Reissom & Betaling

 1. Alle gepubliceerde reissommen gelden als indicatieprijzen. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld.
 2. De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen en belastingen, zoals deze bekend waren aan de reisorganisator op de dag van publicatie.
 3. Bij wijzigingen in kosten van reisonderdelen of vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen en belastingen of de toepasselijke valutakoersen behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de reissom. Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom met meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling.
 4. Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het zo spoedig mogelijk restitueren van de reeds betaalde reissommen.
 5. Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 30% over de gehele factuur te worden voldaan, vermeerderd met eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten.
 6. Dossierkosten worden aangerekend om reserverings-, verzendings- en communicatiekosten te dekken en bedragen €30,- per dossier.
 7. Het restant van de reissom dient uiterlijk 90 dagen (of zoveel eerder indien de omstandigheden dat vereisen) voor vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn. Indien afwijkende bepalingen aangaande betaling van de reissom gelden voor uw reis, dan zullen deze in uw offerte worden genoemd.
 8. Bij aanmelding binnen 90 dagen voor vertrek dient de gehele reissom onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan.
 9. In geval van niet tijdige betaling door de reiziger kan na sommatie en na het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met de aanbetaling. Bovendien is hier artikel 8 van toepassing.
 10. Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de reiziger.

Artikel 5. Vliegtickets

 1.  Vliegtickets worden niet door Aves Travels aangeboden noch verkocht als onderdeel van een reis.
 2. Aves Travels zal in voorkomende gevallen, alleen in een bemiddelende rol vliegtickets boeken voor reizigers, waarbij de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing zijn.
 3. Aves Travels draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de vliegtickets noch voor de uitvoering van de vluchten, het missen van opvolgende reisonderdelen in het geval van vertraging of vermissing van bagage. De volledige verantwoordelijkheid voor deze vliegtickets, vluchten en bagagebehandeling ligt bij de door de reiziger zelf gekozen of goed bevonden luchtvaartmaatschappij(en).
 4. Bij staking van luchtvaartmaatschappijen, zowel internationaal als nationaal, dan wel andere factoren of omstandigheden, natuurlijke dan wel anderszins, omreden waarvan niet gevlogen kan worden, kan de reisorganisator niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen ten aanzien van de reis. De reisorganisator is verplicht om hulp en bijstand te verlenen, voor zover redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De reisorganisator zal trachten vervangende reisonderdelen te organiseren dan wel de reiziger op alternatieve wijze ter plaatse te krijgen, daar waar mogelijk. De reisorganisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding of gederfd reisgenot.

Artikel 6. Documenten & Verzekeringen

 1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de hiervoor in lid 1. genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.
 2. De reiziger dient gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reisverzekering met werelddekking. Hierin dienen tenminste goed te zijn gedekt ongevallen, reisbagage en tevens ziektekosten, voor zover en daar waar niet (wereldwijd) gedekt door de ziektekostenverzekering.
 3. De reiziger wordt tevens zeer geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Van de reisorganisator kan niet worden verwacht dat deze bij annulering door de reiziger meer zal restitueren dan uit deze reisvoorwaarden voortvloeit.
 4. Wanneer de reiziger tijdens de reis voornemens is enige vorm van sport te ondernemen waaruit letsel kan ontstaan, is hij of zij verplicht hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. Hieronder vallen activiteiten als raften, paardrijden, kajakken, ziplinen, canyoning, bergbeklimmen, regenwoudexpedities, parapenten, kitesurfen, en vergelijkbare activiteiten. In het geval van duiken is tenminste een reisverzekering verplicht inclusief dekking voor duik gerelateerde ongevallen en incidenten.
 5. De reisorganisator verplicht zich om de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de lokale omstandigheden en tot het selecteren van aanbieders ter plaatse met goede reputaties. De reisorganisator verplicht zich tevens om zich ervan te vergewissen dat de lokale aanbieder zo goed mogelijk is voorbereid en gezekerd, voor zover de lokale omstandigheden en mogelijkheden dit toelaten. De reisorganisator zal er dan ook alles aan doen, voor zover dit in de mogelijkheden ligt, om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten.
  Het doen van de activiteit zelf en de daaruit voortvloeiende risico’s is voor rekening van de reiziger zelf. De reiziger zal zich altijd ter plekke zelf nogmaals moeten vergewissen dat alles in orde is. De reiziger zal alle ter plekke getroffen voorzorgmaatregelen dienen te respecteren. De reisorganisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dit soort sporten en activiteiten.

Artikel 7. Opzegging of wijziging

 1. Lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reis kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis kleine dan wel substantiële aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. In geval van wijzigingen wordt de reiziger onverwijld op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen.
 2. De reiziger wordt geacht zich in alle gevallen op de hoogte te stellen van de lokale omstandigheden. Hiertoe staan hem, naast de te ontvangen informatie van de reisorganisatie, nog vele andere bronnen ter beschikking.
 3. In beginsel hebben genoemde wijzigingen geen gevolgen voor de reissom, noch zal de reiziger op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben.
 4. Indien er geen vergelijkbaar alternatief voor handen is dan kan in overleg met de reiziger tot een andere oplossing worden gekomen, waarbij een eventuele bijbetaling een optie kan zijn.
 5. De reiziger kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voor handen is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen.
 6. De reisorganisator zal trachten hulp en bijstand te verlenen wanneer de reis niet voldoet aan de verwachtingen. Wanneer de oorzaak hiervan is toe te rekenen aan de reiziger dan zullen alle gemaakte kosten voor rekening zijn van de reiziger. Wanneer reiziger aan de reisorganisator vraagt wijzigingen aan te brengen tijdens de reis, zijn alle kosten voor rekening van de reiziger, ook als hierover tussendoor niet telkens afstemming mogelijk is en reisorganisator handelt naar beste geweten in lijn met de wensen van de reiziger en de verwachtingen waar hij redelijkerwijs van mag uit gaan.
 7. Bij wijziging door de reiziger geldt dat voor de gewijzigde reisovereenkomst de nieuwe reissom van kracht wordt en zullen wijzigingskosten van €25,- per te wijzigen onderdeel in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke de reisorganisator in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten. Bij wijzigingen binnen 3 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen van Artikel 8.
 8. In de plaatsstelling. Indien de reiziger of één van de deelnemers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon cq. andere personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van Aves Travels zich niet te verzetten tegen de in de plaatsstelling. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van €75,- plus extra kosten voor in de plaatsstelling berekend door leveranciers.

Artikel 8. Annulering

 1. De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Indien de reiziger opzegt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt de reiziger de reisorganisator de schade die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
 2. Bij annulering van de reis door een of meer reisgenoten uit een reisgezelschap van meer dan de annulerende personen, komen de uit de annulering voortvloeiende meerkosten na annulering voor de resterende reizigers in het reisgezelschap, voor rekening van de annulerende reiziger.
 3. De reisorganisator is gehouden om een navordering te vragen aan de overige reisgenoten, bij nader te bepalen verschil. Bij annulering van een of meer reizigers uit een groep reizigers die gezamenlijk hebben geboekt, is de reisorganisatie gehouden om nader te bepalen meerkosten te vorderen bij de overgebleven reizigers.
 4. Annulering van een reis door de reiziger dient onverwijld telefonisch en vervolgens per aangetekend schrijven te worden kenbaar gemaakt aan de reisorganisator, waarbij de datum van het poststempel als annuleringsdatum geldt. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere reiziger onderstaande bedragen verschuldigd. Ook ingeval de reiziger boekt binnen 60 dagen voor vertrek gelden onverminderd deze voorwaarden.
  • Bij annulering vanaf de dagtekening van de boekingsbevestiging tot de 60e dag voor vertrek: de aanbetaling.
  • Bij annulering vanaf de 60e dag voor vertrek tot de 30e dag voor vertrek: 50% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 30e dag voor vertrek tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 14e dag voor vertrek tot en met de dag van vertrek en daarna: de volledige reissom.
 5. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Indien afwijkende annuleringsbepalingen gelden, zullen deze in de offerte van Aves Travels worden vermeld.

Artikel 9. Verplichtingen van de reisorganisator

 1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisator met zich meebrengen.
 2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting voor zijn rekening komen.
 3. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Artikel 10. Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Aves Travels en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger gaat door reservering akkoord hiermede, ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid.
 2. Voor schade aan gehuurde objecten (appartement/hotel/auto) dient de reiziger ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en/of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.
 3. De reiziger of deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Aves Travels of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 11. Klachten

 1. De reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger van Aves Travels ter plaatse. Deze zal direct streven naar een passende oplossing.
 2. Klachten als in lid 9.1 dienen uiterlijk 2 weken na terugkomst van de reiziger schriftelijk aan Aves Travels te worden gemeld, vergezeld van een kopie van aangifte bij de plaatselijke vertegenwoordiger.
 3. Als indienen van de klacht ter plaatse niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger, dient de klacht op het moment van constateren aan Aves Travels te worden medegedeeld per telefoon of per email. Als de klacht vervolgens ter plaatse niet naar tevredenheid wordt opgelost moet deze binnen 3 weken na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd worden bij Aves Travels.
 4. Als de klacht hierna niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de reiziger zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis tot de bevoegde rechter wenden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
 2. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 9.1 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskosten verzekering.
 3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
 4. De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.
 5. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger tot ten hoogste eenmaal de reissom.
 6. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden de reisorganisator niet.

Artikel 13. Veilig boeken en op reis

 1. Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators
  Met Aves Travels gaat u gegarandeerd op reis. Aves Travels is aangesloten bij de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators. Website: https://www.stichting-ggto.nl. De Stichting GGTO staat er voor garant dat het reeds betaalde deel van de reissom wordt teruggestort indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van €15,- per boeking (tot een bedrag van €10.000) in rekening gebracht en aan het Garantiefonds betaald. Indien de totale reissom dit bedrag overstijgt, wordt voor elke volgende €10.000,- tevens €15,- in rekening gebracht. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.
 2. Calamiteitenfonds
  Aves Travels (KvK  Amsterdam 73508063) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Website: https://www.calamiteitenfonds.nl.
  De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
  – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  –  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
  Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
 3. VvKR, Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR).
  Aves Travels is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.

Artikel 14. Privacy

 1. Aves Travels waarborgt en respecteert uw privacy, door naleving van de wet bescherming persoonsgegevens. Aves Travels beschermt uw persoonsgegevens en gebruikt ze alleen voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn. Ieder ander gebruik van uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de verkoop ervan aan derden, is uitdrukkelijk uitgesloten.